Cynyddu effaith eich elusen gyda digidol

Mae digidol yn hanfodol er mwyn i elusennau fod yn berthnasol a chyflawni eu pwrpas yn yr oes ddigidol.

Mae'r Cod Ymarfer Digidol i Elusennau ar gyfer gweithwyr proffesiynol elusennol sy'n ceisio dod yn fwy strategol gyda digidol. Gall y Cod eich helpu i ddarganfod y camau allweddol y mae'n rhaid i'ch elusen eu cymryd i aros yn berthnasol a chynyddu eich effaith, effeithlonrwydd a chynaliadwyedd.

7 egwyddor y Cod

Rydym wedi nodi 7 maes digidol allweddol y dylai eich sefydliad fod yn meddwl amdanynt er mwyn aros yn berthnasol a chael effaith.

  1. Arweinyddiaeth
  2. Dan Arweiniad Defnyddwyr
  3. Diwylliant
  4. Strategaeth
  5. Sgiliau
  6. Rheoli Risgiau a Moeseg
  7. Gallu i addasu

Gweld y canllawiau yn ôl eich swydd

Er mwyn ei gwneud hi’n haws i chi ddechrau arni, edrychwch ar egwyddorion y Cod rydyn ni’n teimlo sydd fwyaf perthnasol i chi a’ch swydd.

Rhestr wirio ddigidol COVID-19 ar gyfer arweinwyr ac ymddiriedolwyr elusennau

Rydyn ni wedi llunio’r rhestr wirio hon i helpu arweinwyr a byrddau elusennau gyda’r penderfyniadau mae angen iddyn nhw eu gwneud am faterion digidol yn ystod yr argyfwng.

Astudiaeth achos fideo

Martin Francis Campbell, Prif Swyddog Gwybodaeth yn World Vision UK, ar sut mae angen i elusennau addasu er mwyn ffynnu.

youtube-video-thumbnail

“Yr hyn y mae’r gallu i addasu yn ein galluogi i wneud yw dod o unman, sef yr hyn y mae llawer o fusnesau newydd yn ei wneud er mwyn tyfu’n gyflym iawn ac i darfu.[...] Fel elusen mae hynny'n wirioneddol bwysig i ni gan ein bod yn ceisio treiddio i mewn i feddyliau pobl a’u helpu i ddeall y gwaith rydyn ni’n ei wneud.”

Martin

Martin Francis Campbell

Prif Swyddog Gwybodaeth, World Vision

Y Cod mewn 7 Wythnos

Os ydych chi eisiau helpu eich elusen i ddefnyddio technoleg ddigidol i gynyddu ei heffaith, i berswadio eich tîm arwain i gefnogi digidol neu i ddeall sut gall eich elusen ddilyn arferion gorau, beth am gofrestru i dderbyn e-bost unwaith yr wythnos dros y 7 wythnos nesaf i’ch helpu chi i ddechrau arni gyda’r Cod?

20-01

“Fel unrhyw sefydliad, gall elusennau ddysgu llawer am yr hyn maen nhw’n ei wneud, pwy maen nhw’n ei wasanaethu a’r effaith maen nhw’n ei chael drwy ddefnyddio eu data.”

Giselle

Giselle Cory

Cyfarwyddwr Gweithredol, DataKind UK a Hyrwyddwr y Cod

“Nid yw bellach yn ddigon da dweud fel Prif Weithredwr:
‘Does gen i ddim diddordeb mewn pethau digidol’.”

James-Blake

James Blake

Prif Swyddog Gweithredol, YHA (Cymru a Lloegr) a Hyrwyddwr y Cod